اهمیت درک متقابل در بین ساکنین اقامتگاه دخترانه در تهران

انسان موجودی به غایت اجتماعی و وابسته به جمع است. در میان موجودات مختلف آنهایی که زندگی اجتماعی وابسته هستند برای بقای خود به حضور دیگر همنوعان خود نیاز دارند. اجتماعی بودن انسان ها از یک طرف می تواند به بقای آنها کمک کرده و از سمتی دیگر ممکن است موجب بروز مشکلاتی در زندگی آنها شود. بروز مشکلات ناشی از زندگی جمعی در بین انسان ها از زمانی شروع می شود که درک متقابل در بین آنها کاهش یابد. لازمه هر زندگی جمعی چه در اقامتگاه دخترانه در تهران و چه در مکان دیگری وجود همدلی و درک متقابل در بین افراد است. چرا که در یک مکان جمعی نظیر اقامتگاه دخترانه و هر اقامتگاه دانشجویی و کارمندی دیگری ارتباط بین افراد به حدی نزدیک است که در صورت نبود درک متقابل قطعا مشکلات متعددی برای افراد بروز می کند. 

اقامتگاه دخترانه در تهران

درک متقابل یک خاصیت از روابط بین فردی است که به این روابط حالتی صمیمانه و منطقی بخشیده و از بروز مشکلات بین فردی جلوگیری می کند. وجود درک متقابل در اقامتگاه دخترانه در تهران و سایر اقامتگاه ها این امتیاز را برای ساکنین ایجاد می کند که بتوانند در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کرده و تنش های بین فردی را به حداقل برسانند. از طرفی دیگر وجود درک متقابل در بین ساکنین اقامتگاه دخترانه تهران می تواند صمیمت بین افراد را افزایش داده و با اینکار محیط اقامتگاه را بیش از پیش به محیط خانه شبیه کند. درک متقابل در بین ساکنین اقامتگاه دخترانه در تهران به راستی امری دو طرفه بوده و هرگز یک فرد نمی تواند بدون درک دیگران از آنها انظار چنین عملی را داشته باشد. 

موانع درک متقابل در اقامتگاه دخترانه در تهران

در بالا به اهمیت وجود درک متقابل در اقامتگاه دخترانه در تهران پرداختیم. اما درک اهمیت این مساله برای پیشرد آن به تنهایی کافی نیست. چرا که گاهی دیده می شود که افراد با تمام وجود به اهمیت درک متقابل در اقامتگاه دخترانه و هر مکان دیگری پی برده اند اما نمی توانند به هیچ شکل این هدف را پیش ببرند. در این شرایط وجود برخی موانع جهت پیشبرد هدف درک کتقابل در بین ساکنین اقامتگاه دخترانه در تهران موجب بروز چنین مشکلی می گردد. موانع ریز و درشت بسیاری وجود دارند که می توانند از ایجاد و تداوم چنین درکی جلوگیری کنند. در ادامه به تعدادی از موانع درک متقابل در اقامتگاه دخترانه در تهران اشاره می شود:

اقامتگاه دخترانه در تهران

- خودخواهی و خود بینی فرد یا افرادی در اقامتگاه دخترانه در تهران و هر مکان دیگری از موانع اصلی عدم درک متقابل در به شمار می آید. 

- تفاوت های فرهنگی و عقیدتی عمیق که مانع از درک افراد از تفاوت های بین فردی می شود.

- نوع تربیت خانوادگی در وجود یا عدم وجود درک متقابل در افراد بسیار اثرگذار است. 

- خودبرتر بینی برخی از افراد در اقامتگاه دخترانه موجب می شود که نیازهای دیگران را نادیده گرفته و مانع از بروز درک متقابل می گردند.

- تنبلی و تن پروری برخی از افراد حتی بهترین افراد را در زمینه درک کردن دیگران، ناامید می کند. 

- تفاوت سنی زیاد در بین ساکنین اقامتگاه دخترانه سبب می شود که درک درستی از نیازهای یکدیگر نداشته و در نتیجه درک متقابل صورت نگیرد.

- گروه بندی شدن ساکنین اقامتگاه دخترانه موجب می گردد که آن دسته از ساکنین که خارج از این گروه ها هستند نادیده گرفته شده و نتیجه از تجربه درک متقابل با سایرین محروم می شوند.