X
فایل کفشدار پانسیون سعادت

از دیگر امکانات پانسیون سعادت، آسانسور و فایل کفش قفلدار است که افراد می توانند از آن استفاده کنند.